Kwantitatief (publieks)onderzoek

Inzicht in bezoekmotieven en -drempels van uw publiek

Wat motiveert uw publiek om uw organisatie te bezoeken, en hoe speelt u daar op in? Vraag het uw bezoekers door middel van een kwantitatief publieksonderzoek. Zo ontdekt u wat hun voorkeuren, drempels en motieven zijn. Vervolgens stemt u uw propositie nog beter af op hun wensen en behoeften.

Kwantitatief onderzoek levert een min of meer objectief beeld van de werkelijkheid. Het getal staat centraal en de uitkomsten staan in tabellen en grafieken. Dit type onderzoek vindt plaats aan de hand van gesloten (meerkeuze) vragen: respondenten formuleren doorgaans zelf geen antwoorden. De vragenlijst stellen we in nauw overleg met u op.

EMC Cultuuronderzoeken voert dit type onderzoek regelmatig uit voor onder andere festivals, theaters en gezelschappen. Wij maken voor het bevragen van uw bezoekers gebruik van een online enquête-tool, Survey Monkey. Deze stelt op efficiënte wijze grote groepen personen in de gelegenheid om aan een onderzoek deel te nemen. We kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde laten komen:

  • Tevredenheid over uw propositie
  • Basic factors (dat wat er zonder meer moet zijn)
  • Performance factors (de belangrijkste reden/aanleiding om te komen)
  • Excitement factors (aspecten die de verwachtingen van bezoekers overtreffen)
  • Motieven en drempels voor een bezoek
  • Wensen en behoeften ten aanzien van het programma, de service en de locatie
  • Imago, kernwaarden en Netto Promotor Score

Kwantitatief onderzoek is vooral geschikt voor het onderzoeken van huidige bezoekers. Zij hebben een goed beeld van uw propositie en de daarmee verbonden inhoudelijke en praktische aspecten, zoals programmering, communicatie, locatie, horeca etc..

We kunnen trouwens ook niet-bezoekers benaderen voor een kwantitatief onderzoek. We maken dan gebruik van de diensten van Mailmaps, een zogeheten listbroker. Deze verstuurt een in overleg met uw organisatie opgemaakte e-mail naar de beoogde respondenten met een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek.

De uitkomsten van dit onderzoek presenteren we aan de hand van tabellen en grafieken. Deze gaan vergezeld van conclusies en aanbevelingen. Hiermee kunt u huidig en potentieel publiek nog beter overtuigen van een bezoek aan uw organisatie. Vraag Willem Wijgers naar zijn ervaringen met dit type onderzoek. Hij weet ook alles over kwalitatief onderzoek.